Информация за нас

„РМ ОБЗАВЕЖДАНЕ“ ЕООД (РМ и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204148824, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. УНИВЕРСИТЕТСКА № 3, ет. 5, ап. 12, Тел: 0899766076.; e-mail: office@rmfurniture.bg.

1. Предмет

РМ събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.
РМ защитава Вашите данни като прилага всички подходящи технически и организационни средства, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

2. Видове лични данни, които се събират

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:
– Общи лични данни, за да Ви индивидуализираме:
• Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
– За предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, промотиране на нашите продукти, сключване на договори и тяхното изпълнение:

• Данни за контакт – адрес, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
• Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

3. Цел на обработването на Ваши данни

За сключване или изпълнение на договор:
• установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
• изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
• извършване на доставка и монтаж;
• изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;

За изпълнение на наше нормативно задължение:
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на съда и органи на реда.
За защита на наш законен интерес:
• мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта ни срещу кибератаки;
• мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
• мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за посочените видове обработване е за защитата на нашия законен интерес и по-специално на търговската ни дейност, като правим уточнението, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланса между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

4. С кого споделяме информацията Ви:

В дадени случаи РМ може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни. Тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене РМ може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

5. Употреба на бисквитки на Сайта

РМ ползва функционални бисквитки по отношение на локацията на потребителите – държава, регион, часови пояс, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията. Повече детайли за вида и целите на използваните на уебсайта ни бисквитки можете да откриете в Секцията „бисквитки“ на сайта ни.

6. Анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статистически данни, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни –например за предпочитания на дадена възрастова група към определен вид мебели. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

7. Сигурност

РМ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

8. Срокове за съхранение на данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
Част от сроковете са:
– 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;
В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

9. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. РМ няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

10. Вашите права

Събирането и обработването от нас на Вашите лични данни, Ви гарантира съответни права във връзка с тях.
-Имате право да поискате коипие от личните си данни, както и имате постоянен достъп до тях при поискване от ваша страна.
-Ваше право е да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.
-Имате право, в случай на възникнала актуализация, забелязано несъответствие или промяна на част от личните ви данни, да поискате съответна корекция от наша страна. Ние се задължаваме без излишно забавяне да нанесем съответните корекции с оглед на правилната по-нататъшна кореспонденция между Вас и РМ.
-Ваше право е да поискате изтриване на личните Ви данни. Това желание следва да се удовлетвори в кратки срокове изключващи ненужно забавяне и при настъпване на конкретно предвидените и посочени основания: когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани; когато сте оттеглили съгласието си за тяхното предоставяне; когато сте направили възражение срещу обработването им, поради незаконосъобразност.
-Имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им, като го сведе само до съхранение, но не и до обработване.
-Имате право да оттеглите разрешението с за обработване на лични данни. Това може да направите по всяко време, чрез депозирана молба до нас.
-Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Компетентен е органът – Комисия за защита на личните данни, гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No:2 (www.cpdp.bg).
-При нужда от използване на личните Ви данни за нова цел, която не е посочена в настоящите условия, ще бъдете уведомени и ще Ви бъде предоставено ново извести за защита на данните Ви. Когато и където е необходимо ще Ви бъде изискано предварително ново съгласие за обработването на новите данни.
Личните Ви данни може да НЕ бъдат изтрити, поради някоя от следните прични:
А) Упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) При спазване на правно задължение в услуга на изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;
В) При причини от обществен интерес в защита на общественото здраве;
Г) При архивиране в обществен интерес, когато нужните данни са важни за научни или исторически изследвания, както и за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

11. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази Политика може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на нашата уеб страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели РМ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.